Taisyklės

Darbo tvarkos taisyklės

I. BENDROJI DALIS

1.1. UAB „GOLAMAS“ Alyvų t. 43, Palanga; administracijos adresas: Ganyklų g. 2, Palanga. Įmonės kodas 252676220, tel.:+370 610 61323, internetinis puslapis www.golamas.lt.
1.2. Vairavimo mokyklos pagrindinė veikla: B ir BE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymas ir papildomas vairuotojų mokymas.
1.3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Vairavimo mokykla – įstaiga ar įmonė, kuriai Susisiekimo ministerijos arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka suteikta teisė vykdyti motorinių transporto priemonių ir jų junginių su priekabomis vairuotojų mokymą.

Vairuotojų mokytojas – asmuo, kuriam teisės aktų nustatytą tvarka suteikta teisė mokyti kitus asmenis transporto priemonių eismo teorijos.

Vairavimo instruktorius – asmuo, kuriam teisės aktų nustatytą tvarka suteikta teisė mokyti kitus asmenis saugiai vairuoti transporto priemones pagal KET reikalavimus.

Mokinys – asmuo, kuris nustatyta tvarka mokosi vairuoti transporto priemonę.

Mokymo valanda – laikas, per kurį vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius dirba su mokiniu (moko, aptaria užduotis, pasiekimus, klaidas). Mokymo valandos trukmė-45 minutės.

II. PRIĖMIMO MOKYTIS TVARKA

2.1. Vairavimo mokykla moko teorinio ir (ar) praktinio vairavimo tik asmenis, kurie yra sudarę mokymo sutartis su vairavimo mokykla.
2.2. Asmenų norinčių mokytis amžių reglamentuoja LR teisės aktai, VKTI įsakymai ar mokymo programos.
2.3. Vairavimo mokykloje mokymas yra mokamas. Vairavimo mokykla pasilieka teisę keisti kursų kainą pasikeitus rinkos ir degalų kainoms.
2.4. Sudarydami mokymo sutartį, mokiniai turi pateikti reikalingus dokumentus:
2.4.1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2.4.2. Galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą,);
2.4.3. Nuotrauką (-as).
2.4.4. VĮ „Regitra“ pažymą apie teorinio egzamino išlaikymą, kai siekiama mokytis B ir BE kategorijų transporto priemonių praktinio vairavimo.
2.4.5.Sumokėti pradinį įnašą (ar visą sumą) už mokymą, numatytą mokymo sutartyje.
2.5. Mokymo sutartis yra pagrindinis dokumentas reguliuojantis santykius tarp mokinio ir Vairavimo mokyklos.
2.6. Mokymo sutartis sudaroma prieš mokymo pradžią dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
2.7. Mokymo sutartis galioja 12 mėnesių nuo pasirašimo dienos.
2.8. Prieš sudarant mokymo sutartį mokiniai turi būti informuojami, kad praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu bus daromas vaizdo ir garso įrašas.

III. DARBO LAIKAS

 3.1. DARBO LAIKAS:
I.  11.00 – 18.00 val.
III. 11.00 – 18.00 val.
IV. 11.00 – 18.00 val.

3.2. TEORIJOS PAMOKŲ LAIKAS:

I. 18.00-20.00 val.

III. 18.00-20.00 val.

IV. 18.00-20.00 val.

IV. VAIRAVIMO MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Vykdyti vairuotojų mokymą pagal VKTI prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymo, kurio pagrindu suteikta teisė vykdyti jame nurodytų kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymą, jame nurodytose mokymo patalpose ir vairavimo mokymo aikštelėse.
4.2. Parengti vairuotojų mokymo teminius planus, kuriuos tvirtina Direktoriaus įgaliotas asmuo.
4.3. Vykdyti pradedančiųjų vairuotojų ir vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų, papildomą mokymą.
4.4. Sudaryti mokymo sutartis su fiziniais asmenimis, darbdaviais ar kt. institucijomis.
4.5. Nutraukti mokymo sutartį su besimokančiuoju už nepažangumą ar sistemingus darbo tvarkos taisyklių bei mokymo organizavimo tvarkos pažeidimus, negrąžinant mokesčio už mokymą.
4.6. Turėti įrengtas mokymo patalpas vairuotojų mokymui ir papildomam mokymui, kurios atitiktų patvirtintus sanitarinės higienos, darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos ir kitus reikalavimus sąlygas.
4.7. Turėti įrengta teisėtais pagrindais naudojamą uždarą vairavimo mokymo aikštelę.
4.8. Turėti nuosavas ar kitais teisės pagrindais naudojamas mokomąsias transporto priemones, įskaitant priekabas.
4.9. Turėti rengiamoms vairuotojų mokymui bei papildomam mokymui reikalingus vairavimo teorijos mokytojus, vairavimo instruktorius ir psichologą.
4.10. Paskirti asmenis atsakingus už vairuotojų mokymą ir papildomą mokymą.
4.11. Sudaryti saugias ir patogias darbo sąlygas mokymo užsiėmimuose.
4.12. Teikti kokybiškas mokymo paslaugas.

V. MOKINIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Susipažinti su kvalifikaciniais reikalavimais, mokymo programomis bei teminiais mokymo kursų planais.
5.2. Gauti mokymo sutartyje numatytas mokymo paslaugas.
5.3. Naudotis mokymo priemonėmis.
5.4. Laikyti įskaitas, egzaminus pagal Vairavimo mokyklos nustatytą įskaitų ir egzaminų laikymo tvarką.
5.6. Lankyti teorijos paskaitas ir dalyvauti praktinio vairavimo užsiėmimuose.
5.7. Jei sutartu laiku mokinys negali atvykti į praktinio vairavimo užsiėmimus, jis turi perspėti vairavimo instruktorių ne vėliau, kaip prieš vieną dieną. Neatvykus į vairavimo pamoką dėl nepateisinamų priežasčių, Vairavimo mokykla turi teisę vairavimo pamoką įskaityti kaip prarastą.
5.8. Neįsisavinus mokymo programos, už papildomą mokymą mokėti pagal galiojančius valandinius įkainius.
5.9. Laikytis bendrųjų viešosios tvarkos reikalavimų, tausoti Vairavimo mokyklos inventorių ir vaizdines priemones.
5.10. Atlyginti dėl savo kaltės Vairavimo mokyklai padarytą žalą.
5.11. Gerbti mokytojus, bendramokslius ir kitus Vairavimo mokyklos bendruomenės narius.
5.12. Vykdyti Vairavimo mokyklos vadovybės, mokytojų teisėtus reikalavimus.
5.13. Sumokėti Vairavimo mokyklos nustatytą mokestį už mokymąsi sutartyje numatyta tvarka.
5.14. Besimokantieji šalinami iš mokymo, jeigu jie:
5.14.1. Grubiai pažeidžia arba sistemingai pažeidinėja darbo tvarkos taisykles bei mokymo organizavimo tvarką;
5.14.2. be pateisinamos priežasties nelanko pamokų.
5.14.3. negali tęsti mokslo dėl įsigaliojusio teismo nuosprendžio;
5.14.4. laiku nesumoka nustatyto mokesčio už mokslą.

VI. PERSONALO DARBO TVARKA, TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Kiekvienas mokyklos bendruomenės narys privalo sąžiningai atlikti savo pareigas (jam pavestą darbą), laikytis darbo drausmės, vykdyti teisėtus mokyklos vadovo bei neviršyti suteiktų tarnybinių įgaliojimų.
6.2. Mokyklos bendruomenės nariai savitarpio santykius privalo grįsti supratimo, tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais.
6.3. Mokytojams, kitiems mokyklos darbuotojams draudžiama ateiti į darbą neblaiviems, mokyklos patalpose gerti alkoholinius gėrimus, svaigintis narkotikais, moksleivių akivaizdoje keiktis ar kitaip pažeisti etikos taisykles ir leisti, kad taip elgtųsi moksleiviai jų tėvai, globėjai ar interesantai.
6.4. Mokyklos darbuotojų pareigos:
6.4.1. Dirbti dorai, sąžiningai, griežtai vykdyti pareigas, nustatytas mokyklos nuostatų, vidaus darbo tvarkos taisyklių, kitų lokalinių norminių aktų. reglamentuojančių jo darbo sąlygas;
6.4.2. Visomis priemonėmis siekti gerinti atliekamo darbo kokybę, nebūti aplaidžiam darbe, griežtai laikytis darbo drausmės, siekti kūrybiškumo;
6.4.3. Periodiškai, nustatytais terminais tikrinti sveikatą;
6.4.4. Laikytis pedagoginės etikos;
6.4.5. Saugoti savo ir kitų sveikatą, mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti saugos ir sveikatos darbe instrukcijų reikalavimus;
6.4.6. Darbuotojai, baigę darbą, turi palikti tvarkingą darbo vietą, išjungti elektrą, uždaryti langus, užrakinti duris, bei automobilį;
6.4.7 Užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą;
6.4.8. Laikytis teisės norminių aktų ir mokyklos vidaus tvarką nustatančių dokumentų;
6.4.9.. Tobulinti savo kvalifikaciją;
6.4.10. Pasirengti pamokoms, užsiėmimams;

VII. BAIGIAMOJI DALIS

7.1. Vairavimo mokyklos darbo tvarkos taisyklės ir mokymo organizavimo tvarka galioja nuo patvirtinimo dienos visiems Vairavimo mokyklos bendruomenės nariams.
7.2. Visi darbuotojai ir mokiniai turi susipažinti su šiomis taisyklėmis.

Parengė: Direktorė Elena Bučmytė

Renkamos naujos grupės!

Kursai praradusiems teises

UAB „GOLAMAS“
Įmonės kodas:
252676220
Adresas: Virbališkės tak. 3J-7, Palanga
Adresas: Šventosios g. 4B, Kretinga
Bankas: LUMINOR
Ats. sąskaita: LT33 4010 0510 0179 3138
Telefonas: +370 (610) 61323
El. paštas: info@golamas.lt

Mus rasite:

Virbališkės t. 3J-7, Palanga
Šventosios g. 4B, Kretinga